Upravit stránku

Porovnání podílových fondů a korporátních dluhopisů

Vydělané a naspořené peníze je škoda nechat jen tak zahálet v bance na běžném účtu, kde v průběhu času ztrácejí na hodnotě. Otázkou však zůstává, zda-li je lepší riskovat a díky snaze o zvýšení výnosu o peníze přijít, a nebo zvolit některý z konzervativnějších nástrojů s pevně stanoveným výnosem.

Základním smyslem investování je zhodnocení investorova majetku. Při každé konkrétní investici pak musí investor vyhodnotit, zda-li se vydá cestou pevných, předem známých výnosů, nebo naopak zvolí výnosy odhadované. Obě varianty investování mají své výhody i nevýhody. Nejčastěji porovnávanými parametry jsou poplatky, výše výnosů a míra rizika, které investor postupuje.

Podílové fondy zveřejňují historické, nebo odhadované výnosy

Investoři mají k dispozici nepřeberné množství podílových fondů různého zaměření, přístupu k riziku a dalších technických odlišností. Hodnota podílového fondu se v čase vyvíjí. Mění se podle toho, jak se mění hodnota cenných papírů, které daný fond drží ve svém portfoliu.

Pokud hodnota držených cenných papírů roste, zhodnocuje se majetek fondu, uskutečněná investice díky tomu roste a zisk se zvyšuje. To samé však platí i naopak. Pokud tedy hodnota držených cenných papírů klesá, pak ztrácí na hodnotě i provedená investice a její výnos se snižuje. Krajní situací může být i ztráta, protože výnosy ani provedené investice nejsou v podílových fondech nijak garantovány.

Podílové fondy zveřejňují zpravidla dvě informace týkající se výnosů. Historický vývoj zhodnocení a odhadovaný výnos, který není předem nijak pevně stanovený. Ani na jednu ze zmíněných hodnot by se neměl investor zcela spoléhat, nejedná se totiž o žádnou garanci výnosu či hodnoty investice.

Na investicích s odhadovaným výnosem není nic špatného, je to běžný způsob investování. Velmi důležité je, aby investor akceptoval fakt, že výnos je skutečně jen odhadovaný. Ano, může investora díky svému vývoji překvapit pozitivně a přinést mu daleko vyšší zisky, ale překvapení může být v konečném důsledku nižší, nebo dokonce i záporné. V žádném případě tedy nejde o pevný výnos, který má investor garantované. Velkou nevýhodou investice do podílových fondů je neschopnost předvídat její výnos, protože odhad fondu nemusí být přesný a historické výsledky se nemusejí opakovat.

Poplatky negativně ovlivňují konečný výnos

Při porovnávání výnosnosti jednotlivých investic, je nutné zahrnout do výpočtů i poplatky a náklady fondů. Z praxe rozlišujeme následující poplatky a náklady:

Poplatky nezahrnuté do výnosu fondu

 • počáteční "vstupní" poplatek;
 • poplatek za prodej podílových jednotek.

Poplatky zahrnuté do výnosu fondu

 • poplatek za správu portfolia;
 • výkonnostní poplatek;
 • správní náklady fondu.

Pokud investor na poplatky ve své kalkulaci opomene, může být z výkonu své investice nakonec zklamaný. V praxi se totiž nejednou stalo, že vysoké poplatky znehodnotily dosažený výnos. Z toho vyplývá, že pro objektivní a zodpovědné rozhodnutí při výběru investičního produktu, nesmí investor porovnání poplatků vynechat.

Dluhopisy přinášejí předem stanovený výnos

Korporátní dluhopisy, nebo-li podnikové cenné papíry, si v poslední době získávají stále více příznivců. Investorům se zamlouvají především díky:

 • pevnému a předem stanovenému výnosu;
 • ojedinělým, nebo vůbec žádným poplatkům;
 • průběžně vypláceným výnosům;
 • a likvidita investovaných prostředků.

Výnosy korporátních dluhopisů odpovídají riziku

Nabídka korporátních dluhopisů je napříč odvětvími velmi široká a rozličná. Emitenti jsou si vědomi svých kvalit i možností, proto připravují emise, jejichž parametry zohledňují investorem podstoupená rizika a zajištění jednotlivých záměrů.

Především v porovnání s vkladovými bankovními produkty, jakými jsou běžné a spořící účty, nebo termínované vklady, nabízejí dluhopisy mnohem vyšší výnosy.

Konkrétní rozdíly mezi dluhopisy a podílovými fondy

Výhody podílového fondu

 • potenciál vysokého výnosu
  výnos fondu může být vyšší, než byl původní odhad
 • diverzifikace - rozložení rizika
  v rámci jedné investice nakupuje investor více titulů
 • daňové zvýhodnění
  při investici delší jak 3 roky
 • možnost pravidelného investování
  podílové fondy umožňují i pravidelné zasílání menších částek

Nevýhody podílového fondu

 • odhadovaný výnos
  při chybném odhadu může být výnos nižší a může jít až do ztráty
 • výnosy vyplácené až na konci investice
  výnos se tvoří až při prodeji držených podílových jednotek
 • četné a vysoké poplatky
  poplatků není u podílových fondů málo a nejsou zanedbatelné
 • likvidita investice
  většina fondů penalizuje investora, který nedodrží stanovenou délku investování
 • nemožnost rozhodovat o portfoliu fondu
  většina podílových fondů vůbec nezveřejňuje konkrétní složení portfolia
 • nemožnost podílet se na řízení fondu
  investor nemá žádná práva související s fondem, či společnosti kterou prostřednictvím fondu drží

Výhody podnikových (korporátních) dluhopisů

 • zpravidla žádné poplatky
  většina emitentů nese náklady za správu a prodej emise sama
 • pravidelné vyplácení výnosu
  nejčastěji se používá roční, pololetní, kvartální, nebo měsíční výplata výnosů
 • předem stanovený pevný výnos
  již od počátku zná investor výši výnosu, který mu investice přinese
 • likvidita investice
  většina emitentů umožňuje zpětný odkup dluhopisů; dluhopisy je také možné prodat dále v rámci sekundárního úpisu - například pomocí tržiště dluhopisů
 • investor rozhoduje o skladbě portfolia
  každý investor si sám rozhodne, jakou společnost podpoří a který dluhopis si koupí
 • možnost pravidelného investování
  nabídka dluhopisů je široká a ceny dluhopisů začínají od 1 Kč, proto je možné investovat i pravidelně a po menších částkách
 • možnost ovlivnit chod společnosti emitenta, či vývoj emise
  v případě závažných změn ve společnosti emitenta, mohou majitelé dluhopisů svolat schůzi majitelů dluhopisů

Nevýhody podnikových (korporátních) dluhopisů

 • výběr správného emitenta
  investor sám musí zvážit kvalitu emitenta a jeho podnikatelského záměru
 • pevný výnos
  výnos nemůže být vyšší než ten, který je stanoven na počátku