Upravit stránku

Agent pro zajištění jako další z kroků vstříc všem investorům

Ke zvýšení bezpečnosti a zatraktivnění emise dluhopisů využívají emitenti nejrůznější druhy a podoby zajištění od směnky až po zástavu nemovitosti. Za závazky emitenta může také ručit třetí strana v podobě další firmy nebo takzvaný Agent pro zajištění. A právě toho si představíme v dnešním článku. Co tedy je agent pro zajištění?

Funkce Agenta pro zajištění se k emisi dluhopisů přidává za účelem zajištění zájmů věřitelů a zvýšení bezpečnosti investice. Jak to funguje? Jeho práva a povinnosti jsou vždy přesně upraveny v emisních podmínkách konkrétního dluhopisu, ale zkrátka jde vždy o tohle:

V případě, že Emitent nedostojí svým závazkům a není schopen zajistit splacení dluhopisů, může Agent na základě souhlasu a rozhodnutí věřitelů uplatnit zástavní právo k nemovitostem, aby uspokojil pohledávky jednotlivých věřitelů. Agent je tak jakýmsi solidárním věřitelem zastupujícím práva všech držitelů dluhopisů.

Průběh zajištění Agentem

V praxi to pak může vypadat následovně. Emitent dluhopisů nebude dlouhodobě vyplácet investorům výnosy nebo se po splatnosti dluhopisů nebude mít k jejich splacení (navrácení jistiny). Kterýkoli z věřitelů pak má dle emisních podmínek právo ke svolání Schůze vlastníků dluhopisů (například prostřednictvím portálu Dluhopisy.cz), na které vlastnící prostou většinou hlasů všech přítomných rozhodnou o dalším postupu. Zápis z této schůze vlastníci doručí Agentovi pro zajištění a ten začne okamžitě jednat. Uplatněním zástavního práva prodá Emitentovu nemovitost, z tohoto výtěžku odečte své náklady a odměnu, a zbytek převede na účet administrátora emise za účelem výplaty vlastníkům dluhopisů.

Mohou nastat tři varianty:

Výtěžek bude:

  • vyšší než dluh Emitenta a přebytek bude navrácen Emitentovi.
  • roven dluhu Emitenta a pak není co řešit.
  • nižší než dluh Emitenta.

V případě, že bude výtěžek z realizace zajištění nižší než výše dluhu Emitenta, budou vlastníci dluhopisů uspokojeni poměrně a zbývající dluh budou po Emitentovi v souladu s právními předpisy dále oprávněni vymáhat.

Závěr

Koncept Agenta pro zajištění zjednodušuje dosavadní způsoby dalšího zajištění dluhopisů. Zřizování například zástavního práva k majetku emitenta pro všechny věřitele je oproti němu značně nepraktické, u velkých emisí až téměř nemožné. V insolvenčním řízení má navíc Agent pro zajištění daleko silnější postavení, celý proces je koordinovanější a lze jím dosáhnout vyšších výtěžků.